گواهینامه SSL

Positivessl - Single
 • تعداد Reissue نامحدود
 • شرکت صادر کننده آمریکا
 • تعداد دامنه آمریکا
 • صدور آنی دارد
 • پشتیبانی از دامنه IR ندارد
 • پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
 • آدرس بار سبز ندارد
 • نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد
گواهینامه شخصی
 • تعداد Reissue نامحدود
 • شرکت صادر کننده آمریکا
 • تعداد دامنه آمریکا
 • صدور آنی دارد
 • پشتیبانی از دامنه IR دارد
 • پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
 • آدرس بار سبز ندارد
 • نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد
گواهینامه شرکتی
 • تعداد Reissue نامحدود
 • شرکت صادر کننده آمریکا
 • تعداد دامنه آمریکا
 • صدور آنی دارد
 • پشتیبانی از دامنه IR دارد
 • پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
 • آدرس بار سبز ندارد
 • نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد
Positivessl - Wildcard
 • تعداد Reissue نامحدود
 • شرکت صادر کننده آمریکا
 • تعداد دامنه آمریکا
 • صدور آنی دارد
 • پشتیبانی از دامنه IR ندارد
 • پشتیبانی از ساب دامین نامحدود دارد
 • آدرس بار سبز ندارد
 • نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد