لایسنس Whmcs

Whmcs - Starter
  • این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد
Whmcs - Plus
  • این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد
Whmcs - Professional
  • این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد
Whmcs - Business
  • این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد