لایسنس Cloudlinux

Cloudlinux - Cloudlinux
  • دارد دریافت آخرین نسخه
  • دارد فعالسازی آنی
  • دارد پشتیبانی مستقیم
  • دارد دسترسی به TDN
  • دارد ساخت VM بر روی سرور Master
Cloudlinux - Kernelcare
  • دارد دریافت آخرین نسخه
  • دارد فعالسازی آنی
  • دارد پشتیبانی مستقیم
  • دارد دسترسی به TDN
  • دارد ساخت VM بر روی سرور Master